Scottish 6 days: Day 2 Ardnaskie (01.08.2011) Scottish 6 days: Day 2 Ardnaskie (01.08.2011)